حجت الاسلام حسن امان الهی

استاد دانشگاه و مشاور خانواده

حجت الاسلام حسن امان الهی

استاد دانشگاه و مشاور خانواده

با نگاهی ویژه به مقوله خانواده و محبت

"مطالب گاهاً به روز رسانی می گردند؛ به کانال ما در شبکه های اجتماعی ملحق شوید"

۱۶دی

دراین مقاله می خواهیم نگاهی داشته باشیم به بررسی موانع آسان سازی ازدواج،که مامی توانیم این موانع رادرچهارقسمت فرهنگی،اقتصادی،قانونی واجتماعی موردبحث وبررسی قراردهیم.درهرکدام ازاین قسمت هاموانع رابررسی کردیم ودرآخرکار،راهکارهایی برای برطرف کردن این موانع ارائه دادیم.درقسمت موانع فرهنگی لازم دانستن شغل ومسکن مناسب،رسومات مالی پرخرج،اهمیت دادن بیش ازحدبه تحصیل راموردبررسی قراردادیم.درقسمت موانع اقتصادی،کمبودِ شغل مناسب،نداشتن مسکن مناسب،عدم توان برای خریدهای سنگین ومراسم های پرهزینه و...راموردبررسی قراردادیم.ودرقسمت موانع قانونی،نادیده گرفتن جایگاه ازدواج درزمان تحصیل،نادیده گرفتن جایگاه شایسته ازدواج درزمان سربازی راموردبررسی قراردادیم ودرقسمت موانع اجتماعی،پیدانکردن موردمناسب برای ازدواج- اشتغال دختران،بیشتربودن تعداددانشجویان دخترنسبت به پسر،راموردبررسی قراردادیم.ودرچندمورددیدگاه آیات قرآن رادراین مورد،موردبررسی قراردادیم.مسأله ازدواج،یک مسأله کاملاً فردی وشخصی است،خانواده هابایدفکربکنند،دستگاه های دولتی بایدتوصیه های عمومی کنند،چه خوب است که ازلحاظ فرهنگی وهنری تبلیغ شود،تامردم این هارافرابگیرند.

درسال های اخیرمسئله ازدواج وتشکیل خانواده برای جوانان به ویژه قشردانشجوبه عنوان یکی ازمسائل وپدیده های اجتماعی وفرهنگی مطرح شده است زیرایک مسئله ومشکل اجتماعی درکشوراست.ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی است که صاحب نظران تعاریف متعددی ازآن کرده اند.کارلسون ازدواج رافرآیندی ازکنش متقابل بین دوفردکه یک مردویک زن که برخی شرایط قانونی راتحقق بخشیده اندومراسمی برای برگزاری زناشویی خودبرپاداشته اندوبه طورکلی عمل آنان موردپذیرش قانون قرارگرفته است،می داند.درایران مسئله ازدواج ازمسائل اجتماعی وفرهنگی زمان معاصرتلقی می شودزیرابه نظرمی رسدمشکلات،تنگناهاوموانع برسرراه جوانان به ویژه قشردانشجویان درطول سال های اخیرافزایش یافته است.مشکلات وتنگناهای ازدواج پیچیده وریشه درعوامل اقتصادی،اجتماعی،روانی(فردی)وتفاوت های دوجنسی دارد.

ازدواج- رص.[ ع] (ار- در)باهم جفت شدن،جفت گرفتن،زن گرفتن،شوهرکردن" زناشویی.

دراصطلاح علم بدیع آنست که شاعردرشعرخوددوکلمه که درتلفظ شبیه به هم ودرمعنی مختلف باشدبیاورد.

ازدواج مصدرثلاثی مزیدازباب افتعال درلغت به معنای جفت شدن وجفت گرفتن است(1).

دراصطلاح فقهی وقانونی به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن جوازکامجویی بین زن ومردمی باشد:ازجمله موانعی که برای ازدواج جوانان دربین اقوام وحشی وجودداردیکی هم رسم گرفتن دخترازطائفه دیگراست ودربین پارة طوائف مردان بی زن زیادهستندوعلت آن فقط گرانی بهای زن نیست بلکه هرمردمجبوراست عیال خودراازیک طائفه دوردست بگیردودربین بعضی اقوام ازدواج بابستگان وقوم وخویش ممنوعست گاهی نیززندگانی سربازی مانع ازدواج است(2).

به نظرمی رسدکه رسوماتی ازقبیل گرفتن دخترازطائفه دیگریازندگانی سربازی مانعی برای ازدواج به شمارمی رود.

خواه دربین وحشیان وخواه تردحال متحدنه ودربین بعضی ازطوائف سربازان وجنگجویان به ندرت زن می گرفتندوقبل ازسی سالگی اصلاً به زن نزدیک نمی شدند زیرابه عقیدة آن هامباشرت بازن زانوهای مردراسست می کندونمی تواندخوب بدودوکسانی که زودترزن می گرفتندموردتحقیرواقع می شدندوآنان رازن صفت وناقابل برای جنگ می دانستند(3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    فرهنگ نامه فارسی عمید.

2-    حاج سیدمصطفی ابطحی،عقائدوآراء شبه درامورجنسی،ص 68

3-    همان،ص 68

 

 

به نظرمی رسدکه جنگ جویان زن نمی گرفتندوازدواج نمی کردندچون ازدواج رامانع برای جنگیدن خودمی دانستندچون نمی توانستندخوب بدوندوجنگ کنند.

یکی ازمهم ترین طرق مبارزه بافحشاء،ازدواج ساده وآسان،وبی ریاوبی تکلف است.زیرااین نکته مسلم است که برای برچیدن گناه،بایدازطریق اشباع صحیح ومشروع غرائزواردشد،وبه تعبیردیگرهیچ گونه((مبارزه منفی))بدون((مبارزه مثبت))مؤثرنخواهدافتاد.

به همین دلیل دستورمؤکدداده شده است که هزینه های ازدواج رااعم ازمهروسایرقسمت هاسبک وآسان بگیرند،تامانعی برسرراه ازدواج مجردان پیدانشود،ازجمله درموردمهریه های سنگین که غالباً سنگ راه ازدواج افرادکم درآمداست(1).

به نظرمی رسدکه ازدواج یکی ازراه های برچیدن گناه است،پس بایدتلاش کنیم که ازدواج راساده وآسان بگیریم.هم چنین بالارفتن هزینه های ازدواج مخصوصاً مهریه مانعی برای ازدواج افرادکم درآمداست.

حدیثی ازپیامبراکرم(ص):

(( شُومُ الْمَرْئَةِ غلاءُ مَهْرِها،زن بدقدم،زنی که مهرش سنگین باشد(2).))

حدیث دیگری ازپیامبراکرم(ص):

مِنْ شُومِهاشِدَّةُ مَؤُنَتهاۀ؛یکی ازنشانه های شوم بودن زن آنست که هزینة زندگی ویاهزینة ازدواجش سنگین باشد(3).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    علی اصغرعزیزی تهرانی.ازدواج وخانواده درکلام خدا،ص 32

2-    وسائل الشیعه،ج15،باب5 ،من ابواب المهور،ص10

3-    نننمونه،ج14، ص 456

 

 

1- مشکلات اقتصادی وتشریفات ورسوم غلط

مهم ترین مسائلی که غالباً آن هارابه عنوان موانعی بزرگ برای ازدواج مطرح می کنند.عبارتندازفقرومشکلات اقتصادی،بالابودن هزینه های عقدوازدواج،بالابودن قیمت مهریه،عدم توانایی تهیه جهیزیه،تورّم،تشریفات،پیرایه هاورسوم غلط وکمرشکن.

سنگینی مهریه هاونرخ افزایش آن که زمینه مباهات مردم رانسبت به آن فراهم نموده ازجمله مشکلاتی است که هم برکرامت افرادوهم شخصیت زن درزندگی زناشویی لطمه می زندوهم می تواندعاملی درتأخیرازدواج جوانان به شمارآید.البته برخی افراد،وقتی که درموردسنگینی مهریه موردانتقادقرارمی گیرند،درجواب می گویند:چه کسی مهریه راداده وچه کسی گرفته است؟((مهریه که نسیه است ودادنی نیست،هرچه می خواهدبالارود.))این هاغافل ازآن هستندکه مهریه یک بدهکاری است که زن هرزمان می تواندآن رامطالبه کندوحتی می تواندتادینارآخرآن رابگیردوبعدتمکین کند.واگرهنگام عقد،قصدشوهراین باشدکه مهریه راندهد،باتوجه به این که رضایت زن براساس آن مهریه است،چنین عقدی به فتوای بعضی ازمراجع اشکال دارد(1).

بااین که جشن ومراسم ویژه ودعوت مؤمنین به((ولیمه))عروسی وزفاف،خودامری است مستحب وشرع مقدس اسلام نیزبه آن دستورداده است،ولی این مراسم نبایدباخرج های گزاف وشهرت طلبی همراه باشد(2).

به نظرمی رسدکه بالایاپایین بودن مهریه برکرامت افرادوشخصیت زن تأثیرمی گذارد.درهنگام عقدحتماً بایدشوهرقصدش دادن مهریه باشددرغیراین صورت ممکن است درعقداشکال ایجادکند.مراسم عروسی نبایدباشهرت طلبی وخرج های اضافی همراه باشدچون این خودمانعی برسرراه ازدواج جوانان به شمارمی آید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    محمدی اشتهاردی،1371،ص 101.

2-    دکتراسماعیل بیابانگرد،جوانان وازدواج،خلاصه ازص 94 تا96.

 

 

 

2- ادامه تحصیل.

عامل دیگری که موجب تأخیرازدواج می شود،ادامه تحصیلات است.اغلب پسران ودختران علاقه دارندتحصیلات خودشان راحداقل تامقطع دیپلم ودرصورت امکان تامقطع لیسانس وبالاترادامه دهند.ازطرف دیگر،ازدواج رابادرس خواندن ناسازگارمی دانند،زیراازدواج مسئولیت آفرین است وشخصی رامقیدمی سازد،شوهربایدمخارج خانواده راتأمین کند.

بایدبه این نکته مهم توجه داشته باشندکه باعقب انداختن ازدواج،ممکن است دچارناراحتی های روحی وجسمی شوند وپس ازگذراندن آن مراحل،دیگرسلامت،شادابی وحوصله هم نداشته باشندکه زندگی سعادتمندانه ای تشکیل دهندوازآن لذت وبهره ببرند.این مشکل دربین طلاب علوم اسلامی،کم ترمطرح است(1).

به نظرمی رسدکه بعضی ازافرادتصورمی کنندکه درعین این که درس می خواننداگرازدواج کنندمانع پیشرفتشان می شودچون بارمسئولیت آن هابیشترمی شود.ازدواج به موقع ازناراحتی های جسمی وروحی جلوگیری می کندوباعث می شودکه انسان،زندگی سعادتمندانه ای راتشکیل بدهد.

3- مشکل مسکن

مشکل نداشتن مسکن اگرچه اساسی است،امادرعین حال نبایدسدراه ازدواج گردد،زیرا:اولاً،بسیاری ازافرادپس ازازدواج،این مشکل راحل کرده وصاحب مسکن می شوند.حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)نیزهنگام ازدواج،خانه نداشتندواطاقی راازیکی ازمسلمانان عاریه کردند(2).ثانیاً،روی هم رفته،وقتی عوارض ومشکلات بی همسری رابامشکل مسکن مقایسه می کنیم،خواهیم دیدکه پیامدهای منفی مشکل مسکن،بسیارکم ترازعوارض ومشکلات ترک ازدواج است.ثالثاً،مشکل مسکن بایدباهمت وکاردانی وکار،براساس روحیه استقلال طلبی،تعاون وهمکاری دولت وملت حل گردد(3).

به نظرمی رسدکه مسئله ازدواج آن قدرمهم است که عوارض وپیامدهای ناشی ازبی همسری درمقابل مشکل مسکن و...خیلی زیاداست که می تواندمشکل خودراباازدواج وباهمت خود،رفع نمایدچون زندگی خودراهدفدارمی بیند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    دکتراسماعیل بیابانگرد،جوانان وازدواج،خلاصه ازص 96تا98

2-    وسایل الشیعه،ج15،ص10

3-    همان شماره1.

 

 

 

4- عدم توافق پدرومادروبهانه جوییهای آن ها.

بعضی ازپدرومادران به میزان تحصیلات،شغل،وضع مالی،خانواده،قیافه،خویشان و...خواستگارایرادمی گیرند.به دنبال یافتن دامادایده آلی هستندکه کم ترپیدامی شودوتدریجاً برسن دخترشان افزوده می شودوبیم آن می رودکه سن اوازسن معمول ازدواج بالاتررودوکم ترازاوخواستگاری می شود.گروهی ازوالدین،نسبت به ازدواج فرزندانشان واکنش نشان نمی دهند.آنان کوچکترین توجهی به نیازجنسی فرزندان خودنمی کنندونیازمندی آنان رابه زناشویی نادیده می گیرند(1).

به نظرمی رسدکه سختگیری های بیش ازحدپدرومادردرموردخواستگاران ممکن است باعث شودکه روزبه روزبرسن دخترشان افزوده شودومشکلات بعدی برای دخترشان به وجودآید.

5- مشکل پسندی

چه بسیارنددخترانی که درسنین متعارف ومناسب ازدواج(مثلاً 17 تا25 سالگی)خواستگارهای شایسته ای داشته اند،ولی به دلیل مشکل پسندی،به آن هاجواب ردداده اندوسپس آن هاازسن معمول ازدواج فراتررفته است.مشاهدات هم چنین نشان داده است افرادی که درازدواج بیشترسختگیری می کنند،اگرازدواج هم کننداحتمالاً زندگی موفقی نداشته ودائماً این مشغله ذهنی،آن هاراآزارمی دهدکه این همان فردی است که می خواستم،آیاشایستگی من بیشترازاین نبود...

آن چه پایداراست وباعث نشاط،شادابی وخوشبختی درزندگی زناشویی می گردد،تفاهم،صداقت،وفاداری،احساس مسئولیت،ایثار،گذشت،شکیبایی و...است (2).

به نظرمی رسدکه هرچه انسان مشکل پسندباشد،زندگی برایش سخت ترمی شود.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    دکتراسماعیل بیابانگرد،جوانان وازدواج،خلاصه ازص 98 تا99

2-    همان

 

 

 

 

6- آزادی های غلط وگریزازمسئولیت

گروهی ازمردان جوان معتقدندکه ازدواج انسان رامقیدومحدودمی سازدوتصورنمی کنندکه ازدواج نوعی رفاه،آرامش وآسایش به همراه دارد.این گروه ازجوانان بایدبدانندکه ازدواج صحیح باعث رشدوتکامل انسان می شود.بی قیدی وبی هدفی باعث شکست وتباهی انسان می گردد.ازدواج انسان راازخطرپوچی درزندگی حفظ می کند(1).

به نظرمی رسد،یکی ازراه های فرارازپوچی درزندگی،ازدواج است.کسانی که فکرمی کنند،ازدواج انسان رامقیدمی کند،اززندگی پوچی برخوردارند.

7- تقدس بیجاوتعصب غلط ووفاداری به شوهراول

بعضی اززنان که قبلاً ازدواج کرده اندوشوهرشان راازدست داده اند،شوهرکردن مجددراخلاف وفاداری به شوهرقبل می دانند.آن هاتصورمی کنندکه اگرازدواج کنندروح شوهرشان آزرده خواهدشد(2).

8- روابط نامشروع

گسترش فسادوانحرافات جنسی وروابط نامشروع نیزازجمله عوامل ازدواج نکردن برخی افراد،به ویژه پسران به شمارمی رود.زمانی که افرادبه راحتی بتوانندباجنس مخالف ارتباط برقرارکرده ونیازجنسی خودرابه طورغیرمشروع وغیرقانونی برآورده سازند،دیگرچه نیازی به ازدواج دارند(3)؟

به نظرمی رسدکه عدم ایمان موجب گسترش فسادوانحرافات جنسی می شودوقتی جوانان نیازهای جنسی خودراازطریق روابط نامشروع برطرف کنندازدواج دیگر،برای آن هامعنایی نخواهدداشت.

9- مشکل درانتخاب همسر

بالاخره یکی ازموانع ومشکلاتی که برسرراه ازدواج جوانان وجوددارد،مشکل انتخاب همسراست.یعنی دختروپسرمعیارمشخصی برای ازدواج ندارندونمی دانندکه همسرآیندة آن هابایدچه صفات وخصوصیاتی داشته باشد(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    دکتراسماعیل بیابانگرد،جوانان وازدواج،خلاصه ازص100 تا101

2-    همان- ص 101

3-    همان- ص 101

4-    همان- ص 101

 

 

 

به نظرمی رسدکه هرچه معیارهایی که جوانان بایدبرای ازدواج درنظربگیرندبیشتررعایت گردد،میزان خوشبختی آن هابیشترخواهدشد.

10- سختگیری درمسأله ازدواج

گاهی ولع به ازدواج وازطرفی موانع راه آن،عشق وعاشقی به بارآورده ودامن های پاک راآلوده نموده وجوانانی که سرمایه یک مملکت هستندتاخودکشی پیش برده.

بعضی ازپدران ومادران فرزندان درسن ازدواج رااگرپیشنهادازدواج کنند،بچه می دانندواعلام نیازآنان رابه تشکیل زندگی،حاصل بی حیائی وپرروئی به حساب می آورند.

بعضی ازپدران ومادران به خانواده عروس یاداماد،مسائلی راپیشنهادمی نمایندکه تحقق دادن آن برای طرف مقابلشان بسیارسخت یاغیرممکن است.اسلام عزیز،این سختگیری راخلاف انصاف ومروت وجدای ازاخلاق انسانیت،وامری غیرخدائی وغیرشرعی می داند.

اسلام می گوید،خداوندمهربان باآنان که درهمة امورآسان می گیرند،آسان می گیردوباآنان که سختگیرهستند،سخت خواهدگرفت.سختگیری دراین مسأله،جنگیدن باغرائز وشهوات وآمال وآرزوهای طبیعی وانسانی دختران وپسران است(1).

به نظرمی رسدکه سختگیری والدین درامرازدواج،باعث می شودکه دختران وپسران جوان آن ها،نیازخودراازطریق عشق وعاشقی برآورده سازند وزمینه برای بروزانواع انحرافات رافراهم آورند.

11.مسئله شیطانی چشم وهمچشمی

ازعادات زشت بعضی ازافرادچشم وهمچشمی است به این معناکه فردیاخانواده وضعیت بالای مادی اقوام یاهمسایگان یادیگران راملاک قرارمی دهد.دخترچشم به امورمادی دختران اقوام می دوزدوبه آرزومی افتدکه همسرآینده اش ومجالس عقدوعروسیش همانندفلان دخترباشد.به همین دلیل دست رد به سینه خواستگاران خودمی زند(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    استادحسین انصاریان،نظام خانواده دراسلام،خلاصه ازص 131تاص 133

 

 

درقرآن ازچشم دوختن به دنیای دنیاداران وثروت ثروتمندان منع فرموده(2).

ودرروایات ائمه طاهرین آمده،آنان که دائم دیده به دنیای دیگران دارندودرآرزوی رسیدن به آنان هستند،وجودشان دچارحسرت فراوان واندوه بی پایان است.

به نظرمی رسدملاک قراردادن کسانی که ازلحاظ وضعیت مالی درسطح بالایی هستندباعث می شودکه زندگی انسان نابودشدمخصوصاً درامرازدواج.

12.مهریه های سنگین

اسلام برمهریه های سبک اصرارداردوازمهریه های سنگین متنفراست.باغ،مغازه،زمین،ساختمان،پول نقد،آموختن علم می تواندصداق زن باشد.درروایات آمده که ازصداق سنگین بپرهیزید،زیرامهرسنگین باعث روگردانی جوانان ازازدواج وماندن دختران درخانه هاست(3).

رسول خدا(ص)فرمود:

اَفْضَلُ نِساءِ أُمَّتی أَصَبَجُهُنَّ وَجْهاً وَأَقَلُّهُنَّ مَهراً.

برترین زنان امت من زنی است که زیبائیش بیشتروصداقش کم ترباشد(4)

امیرالمؤمنین (ع)می فرماید:

لاتُغالُوابِمُهُورِالنّساءِ فَتَکُونَ عَداوَة.

مهرهارازیادنگیریدکه مایة دشمنی است(5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    استادحسین انصاریان،نظام خانواده دراسلام،خلاصه ازص 146 تاص 147

2-    سوره حجرآیه 88 ،سوره طه آیه 131.

3-    همان شماره 1.خلاصه ازص 147 تاص 149

4-    بحار.ج103،ص 347

5-    بحار.ج103،ص 347

 

 

 

حضرت صادق (ع) فرمود:

مِنْ بَرَکةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مُؤْنَتِها وَ تَیْسیرُ وِلادَتِها وَمِنْ شُؤْمِها شِدَّةُ مُؤْنَتِهاوَتَعْسیرُ وِلادَتِها.

کم خرجی وآسان زائی ازبرکت زن وسنگینی مخارج وهزینه ودشوارزائی ازشومی اوست(1).

رسول خدا(ص) فرمود:

لاتُغالُوابِمُهُورِالنّساءِ فَإِنَّماهِیَ سُقْیَااﷲِ سُبْحانَهُ.

مهریه هاراسنگین نگیرید،مهرومحبت رابایدخداوندمهربان فراهم آورد،پول ومال عشق ومحبت نمی آورد(2).

رسول حق به زنی به نام حولافرمود:

یا حَوْلاوَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَرَسُولاً،مامِنْ اِمْرَأَةٍ ثُقَّلَتْ عَلی زَوْجِهَاالْمُهْرَإلّااَثْقَلَ اﷲُ عَلَیْهاسُلاسِلَ مِنْ نارٍ.

ای حولابه آن خدائی که مرابرحق به پیامبری ورسالت مبعوث کرد،زنی نیست که مهرسنگین برعهده شوهرش بگذارد،مگراین که خداوندزنجیرهای آتش برگردن اوگذارد!!(3)

موانع ازدواج آسان در4قسمت،فرهنگی،اقتصادی وقانونی واجتماعی موردبحث قرارگرفته است.

الف- موانع فرهنگی

1-    لازم دانستن شغل ومسکن مناسب

2-    رسومات مالی پرخرج

3-    لازم دانستن زندگی تجملاتی وپرزرق وبرق که گاهی توسط فیلم های سیمانیزتشدیدمی گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    ازدواج دراسلام/ 95

2-    مجازات نبویه/ 182

3-    ازدواج دراسلام/ 96- 97.

4-    عدم شناخت ویاتوجه والدین نسبت به نیازهای غریزی دختروپسرجوان خودوفطرت درکمین آن ها.

5-    عدم اهتمام لازم ازسوی خانواده هانسبت به ازدواج فرزندانشان.

6-    زوددانستن ازدواج برای تازه جوانان.

7-    عدم اظهارنیازبه ازدواج توسط جوانان.

8-  ضعف انگیزه ویاعدم انگیزه برای ازدواج.(انعکاس شکست های دیگران دررسانه ها)(دیدن طلاق وکشمکشهای خانوادگی اطرافیان).

9-    ترس ازازدواج

10-اعتقادبه این که باوجودخواهریابرادربزرگ ترنوبت به بعدی نمی رسد.

11-اهمیت دادن بیش ازحدبه تحصیل.

12-عدم حمایت ازبنیادهای ازدواج که درجهت همسریابی گام برمی دارند(1).

 

 

 

ب- موانع اقتصادی

1- کمبودشغل مناسب

2- نداشتن مسکن مناسب

3- عدم توان برای خریدهای سنگین ومراسم های پرهزینه

4- نداشتن جهیزیه مناسب(2)

ج- موانع قانونی

1- نادیده گرفتن جایگاه ازدواج درزمان تحصیل

2- نادیده گرفتن جایگاه شایسته ازدواج درزمان سربازی(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    ازدواج آسان به همراه رفع موانعwww.atregoleyas.com (خلاصه)

2-    همان.

3-    همان.

 

 

 

موانع وتنگناهای ازدواج:

1-  تغییرودگرگونی ارزش ها:مصرف گرایی،تجمل گرایی،افزایش انتظارات وتوقعات،گسترش تشریفات ازدواج،تأثیرجهیزیه ومهریه برافزایش منزلت اجتماعی،تغییرساختارخانواده،ناسازگاری های اجتماعی،سست شدن بنیادهای مذهبی و...

2-  فقدان اطمینان به آینده شغلی:فقدان فرصت های شغلی مناسب،مسئله مسکن،فقدان وضعیت اقتصادی مناسب،نگرانی نسبت به آینده شغلی و...

3-  تفاوت معیارهای دوجنس درامرازدواج:تأثیرمعیارهای پولداربودن،باسوادبودن،مذهبی بودن،زیبایی،اصالت خانوادگی،تفاهم اخلاقی،بومی بودن ازنظردوجنس،مشخصات همسرخوب ازنظرپسرودختردانشجو.

4-    کاهش تاهل به عنوان یک ارزش اجتماعی وضع تاهل،محدودیت ها(1).

بهینه سازی درموانع ازدواج

مشکلات فرهنگی بیش ازعوامل مالی مانع ازدواج جوانان است.

حجت الاسلام داوود رنجبران درجشن ازدواج دانشجویی حدود47 هزارزوج جوان در روزعیدسعیدغدیراظهارداشت:مشکلات فرهنگی بیش ازعوامل اقتصادی ومالی مانع ازدواج جوانان است.وی درعین حال گفت:طبق بررسی های انجام شده دانشجویان عمدتاً مسئله مالی رابه عنوان مانع اصلی ازدواج بیان می کننددرحالی که این امررانمی توان به عنوان مسئله اصلی برشمرد.رنجبران بااشاره به این که دانشگاه هابهترین محل برای اجرای طرح هاوبرنامه های فرهنگی مربوط به ازدواج است تأکیدکردبایدرویکردتوجه به ازدواج آسان وپایداردردستورکارقرارگیرد(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    موانع وتنگناهای ازدواج.http://fa.parsiteb.com

2-    بهینه سازی درموانع ازدواج.http:/noorportal.net

 

 

 

آفت شناسی ازدواج وبررسی وشناخت موانع ازدواج آسان:

وقتی درآفت شناسی ازدواج به بررسی وشناخت موانع ازدواج آسان می پردازیم بسیاری ازآن هارابااصلاح الگوی مصرف،قابل رفع می بینیم.

سبقت جستن درتجملات وچشم وهم چشمی های تشریفاتی،به زحمت انداختن خانواده هاوتکلف های طاقت فرسادرافزودن هزینه های مراسم قبل،حین وبعدازازدواج و...ازجمله عوامل دورساختن جوانان ازازدواج به هنگام وتأخیردرزناشوئی وافزایش توقعات وغلبه یافتن مشکل وقالب برمحتواوزرق وبرق مادیات برمعنویات وکاهش بهره وری درازدواج خواهدبود.آسان سازی ازدواج،وظیفه ای است که برای ادای آن خانواده،جامعه ومسئولان همگی نقش دارندوبرای شکل گیری این مثلث سه ضلعی،همه اضلاع بایستی همگرایی داشته باشند.

خانواده هااساس کارهستندونقش اصلی رادراین وظیفه مهم باپیروی ازسیره پیشوایان دین درآسان سازی ازدواج،برعهده داشته ونبایدبافرافکنی وانداختن بارمسئولیت شانه خالی کنند.

نکات کلیدی ازمجموعه سخنان مقام معظم رهبری

1-    سادگی راازمراسم ازدواج آغازکنید.

2-    ریخت وپاش زیادی،اسراف،این هاحرام است.

3-    تشریفات ساده ازدواج اسلامی

4-    ازدواج بکنید،ازدواج دشواری ایجادنمی کند

5-    ازدواج یک ضرورت است،بایدوسایلش رافراهم کنند

6-    دخترهاوپسرهامسئولیت پذیری کم دارند

7-    باشادی ومیهمانی موافقیم،بااسراف نه.

8-    اسراف بداست،شأن ملت مسلمان مانیست.

9-    ازاسراف هایکی مجالس گران قیمت است

10-عروسیِ شیرین،عروسی صمیمانه است نه عروسی پرخرج

11-سربلندی دختروپسربه بلندنظریِ آن هاست.

12-ساده برگزارکردن ازدواج ننگ نیست

13-من به همه مردم توصیه می کنم ازدواج هاراآسان کنند.

نظرات  (۱)

۱۶ دی ۹۳ ، ۰۲:۱۱ مرتضی زمانی
اجرتون با خدا کوگوش شنوا
لایک مثبتتون با خدا من و شما یکرنگیم در این فضا
پاسخ:
ممنون دوست خوبم؛ امید داشته باشید، بابت وبلاگ خوبتونم تشکر میکنم خدا قوت

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی